Site Loader

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Zajmuje się on świadczeniem takiej pomocy prawnej, która polega na udzielaniu konsultacji i rad prawnych. Sporządza również opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych. Może również występować w urzędach i sądach jako pełnomocnik.

Co to jest ubezpieczenie OC dla radców prawnych?

iExpert – ubezpieczenie radcy prawnego OC jest to ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej osób, które pracują w tym zawodzie. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Odszkodowanie z tego ubezpieczenia jest wypłacane każdemu, kto zostanie poszkodowany przez radcę prawnego podczas wykonywania jego czynności zawodowych.

Ubezpieczenie radcy prawnego OC nie dotyczy szkód, które powstają w wyniku uszkodzenia, utraty albo całkowitego zniszczenia mienia, które wyrządził ubezpieczony swojemu małżonkowi, zstępnemu lub wstępnemu, swojemu rodzeństwu oraz swoim najbliższym krewnym

Korzyści płynące z ubezpieczenia OC radcy prawnego?

Ubezpieczenie radcy prawnego OC to przede wszystkim spełnienie ustawowego obowiązku. To również mniejsze ryzyko wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Radcy, którzy są ubezpieczeni, podnoszą swoja rangę w oczach klientów. Do niewątpliwych zalet tego ubezpieczenia należy fakt, że składka wpłacana jest jednorazowo.

Czego dotyczy ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną radcy prawnego za szkody, które powstały w następstwie działania albo zaniechania ubezpieczonego, w okresie kiedy trwa ochrona ubezpieczeniowa, a także w czasie działań zawodowych radcy prawnego.

Ofertę usług radcy prawnego znaleźć można najszybciej przeglądając wyszukiwarkę internetową

Ubezpieczenie radcy prawnego OC nie dotyczy szkód, które powstają w wyniku uszkodzenia, utraty albo całkowitego zniszczenia mienia, które wyrządził ubezpieczony swojemu małżonkowi, zstępnemu lub wstępnemu, swojemu rodzeństwu oraz swoim najbliższym krewnym. Ubezpieczenie OC nie dotyczy także szkód, które radca prawny poczynił osobie, z która żyje, albo najbliższemu wspólnikowi. Jeśli radca prawny, z jakiegoś konkretnego powodu, został skreślony z oficjalnej listy radców nie obejmuje go to ubezpieczenie, chyba, że szkoda powstała jeszcze w trakcie czynienia przez niego czynności zawodowych. Ubezpieczenie to nie obowiązuje również w trakcie wojny, terroru i innych zamieszek tego typu.

Gdzie pracują radcy prawni?

Ofertę usług radcy prawnego znaleźć można najszybciej przeglądając wyszukiwarkę internetową. Obecnie większość kancelarii prawniczych prowadzi własne strony, gdzie przedstawione są usługi, które świadczą dl swoich klientów, adres, a także godziny pracy. Istnieje także, prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, spis kancelarii, które zatrudniają radców prawnych. Zawód radcy prawnego bardzo przypomina zawód adwokata, a różnice polegają jedynie na różnych formach wykonywania zawodu.

 

Zuza