Site Loader

W związku z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 roku każdy radca prawny, oraz zawód pokrewny ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonania czynności zawodowych. Obowiązek ten nie dotyczy radców prawnych, którzy nie wykonują zawodu. Rada okręgowej izby radców prawnych, właściwa dla miejsca zamieszkania radcy prawnego ma obowiązek sprawowania kontroli nad obowiązkiem zawierania umów ubezpieczeniowych.  Minister Sprawiedliwości nadzoruje pieczę nad wywiązywaniem się z obowiązku sprawdzania polis radców prawnych przez izbę lekarską.  Gdy w toku corocznej kontroli, okaże się, że radca prawny nie korzysta z polisy OC, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 1000 euro na rzecz państwa. Zasady kar ustala ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Pomimo zapłaci kary, radca prawny dalej ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia radców prawnych z towarzystwem.

Ile kosztuje składka OC dla radcy prawnego?

Koszt składki liczony jest w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, oraz ewentualnych, dodatkowych klauzul wykupionych w ramach rozszerzeń polisy OC, o dodatkowe ubezpieczenia. Czynnikami kształtującymi cenę są również takie aspekty jak okres prowadzenia działalności gospodarczej, oraz dotychczasowa szkodliwość, czy zakres terytorialny ochrony.

W związku z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 roku każdy radca prawny, oraz zawód pokrewny ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonania czynności zawodowych

Ochrona OC – obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla radców prawnych, ale pomimo to warto się ubezpieczać na różne wypadki podczas wykonywania obowiązków służbowych w tej branży. W dzisiejszych czasach, w każdej miejscowości jest co najmniej paru radców prawnych, także element konkurencyjności jest duży. Klienci przed wyborem radcy prawnego, często sprawdzają, czy osoba ta, ma ważną polisę ubezpieczeniową. Informacja daje klientom poczucie bezpieczeństwa w razie potrzeby skorzystania z potencjalnej ochrony na skutek szkód występujących podczas wykonywania pracy przed radcę.

Ochrona OC – przed czym chroni

Ważna polisa ubezpieczeniowa chroni przed takimi sytuacjami jak:

  • występowanie przed sądami, urzędami
  • wyrządzanie szkód podczas wykonywania czynności w ramach pracy.

Koszt składki liczony jest w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, oraz ewentualnych, dodatkowych klauzul wykupionych w ramach rozszerzeń polisy OC, o dodatkowe ubezpieczenia

Polisa chroni w momencie ważnej umowy ubezpieczeniowej, osobę ubezpieczeniową podczas pracy zawodowej.

Ochrona OC – przed czym nie chroni

Osoba ubezpieczona powinna zdawać sobie sprawę z pewnych wykluczeń, które stosowane są przy podpisaniu umowy ubezpieczeniowej:

    • ubezpieczenie nie chroni przed wystąpieniem szkód w trakcie wojny, zamieszek, lub w trakcie terroru
    • ubezpieczenie nie chroni przed szkodami powstałymi po skreśleniu radcy prawnego z listy adwokatów
    • ubezpieczenie nie obejmuje szkód na kwotę wyższą niż 50 000 euro, chyba że ubezpieczony postanowi rozszerzyć polisę o dobrowolne ubezpieczenie.
    • ubezpieczenie nie obejmuje również szkód powstałych przez zniszczenie mienia osobom, z którymi radca jest w związku, czy prowadzi biznes.

Podsumowanie

Na mocy rozporządzenia radca prawny ma obowiązek posiadania ochrony od odpowiedzialności cywilnej na skutek popełnienia błędów, czy szkód podczas wykonywania czynności zawodowych. Pomimo obowiązku posiadania OC, radca prawny powinien zdawać sobie sprawę, że podpisanie polisy jest warte kosztów jej opłacania. Klient wybierając osobę do reprezentowania jej w sprawach prawnych, zazwyczaj sprawdza, czy dany radca prawny posiada ważną polisę ubezpieczeniową. Dzięki temu, osoba zainteresowana usługą ma pewność, że w przypadku powstania szkód przez radcę prawnego, będzie chroniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zuza