Site Loader

Wiele grup zawodowych jest objętych w Polsce obowiązkiem ubezpieczenia. Jedną z takich grup są radcowie prawni. Wynika to z Rozporządzenia ministra finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Działalność zawodowa radców prawnych zazwyczaj ma ogromny wpływ na życie innych osób. Wszystkie popełnione zaniechania i błędy mogą mieć dotkliwe konsekwencje finansowe. Obowiązek ubezpieczeniowy jest w tych okolicznościach zupełnie zrozumiały. Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia? Jaka jest odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego? O tym w poniższym tekście.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy?

Wiele grup zawodowych jest objętych w Polsce obowiązkiem ubezpieczenia

Moment powstania obowiązku ubezpieczenia jest dokładnie sprecyzowany w przepisach. Przywołane wcześniej rozporządzenie stanowi, że obowiązek ubezpieczenia radcy prawnego powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania zawodu. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną radcy prawnego za szkody wynikające z jego działania lub zaniechania. Szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową powinna dotyczyć czynności zawodowych radcy prawnego. Czynności te wymienione są w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można świadczenie pomocy prawnej i udzielaniu porad prawnych. Inne czynności objęte ubezpieczeniem to między innymi sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

Przed czym nie można się ubezpieczyć?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego? Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są również w przywołanym wcześniej rozporządzeniu. Z odpowiedzialności ubezpieczalni wyłączone są szkody wyrządzone przez radcę prawnego jego rodzinie i najbliższym krewnym. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powstałych w okolicznościach wojennych. Wyłączone są szkody powstałe po skreśleniu z listy radców prawnych lub zawieszeniu w czynnościach. Ten punkt nie dotyczy szkód, które są konsekwencją działalności radcy prawnego w okresie, kiedy miał on jeszcze stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego to 50000 euro

Jaka jest kwota gwarancji ubezpieczeniowej?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego to 50000 euro. Kwota ta dotyczy jednego zdarzenia. Kwota ta jest przeliczana na złotówki według specjalnych zasad. Obliczana jest ona w odniesieniu do średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Punktem odniesienia jest pierwszy kurs ogłoszony przez NBP w roku, w którym dana umowa ubezpieczenia została zawarta.

 

Zuza